Nova-Ratio


HOME


Stacks Image 40256
NNK Nominatie voor Rob Schoenmakers / Nova-Ratiofilm: Rob Schoenmakers van Nova-Ratio over verborgen werkkapitaal


wij zijn bereikbaar via

rob@nova-ratio.nu

no-repeatbg-color
INFO


Heeft u de sleutel tot succes?
De huidige maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De markt vereist flexibele organisaties met medewerkers die
 1. productief zijn,
 2. zich ontwikkelen en daardoor
 3. inzetbaar blijven.
Wij hebben ons hierin verdiept. Uit dit onderzoek blijkt dat vitaliteit meer is dan een stoelmassage of een rondje door het park en hebben niet alleen verzuimcijfers hun geheimen.
Enkele feiten op rij:
8% van de totale loonsom verdampt onnodig aan verzekeringspremies, arbeidsongeschiktheids- verzuimen en re-integratiekosten.
27% werknemers kent financiële stress
64% van het personeel doet mee aan het (on)tevredenheidonderzoek, en
1% punt van de investeringsratio is zoek!


Alt image
Stacks Image 40562
SoViOn is een off- als online Software as a Smart Services applicatie op het snijvlak van
Corporate Performance, Governance en personal finance. Het is een digitaal
managementdashboard, dat als een sociale big data innovatie op de Brightlands Smart
Services Campus te Heerlen tot ontwikkeling komt.
Slim sociaal vitaal ondernemen voorkomt het zorgverlenersgevoel!
Nova-Ratio is gespecialiseerd in het terugdringen van verzuim en beheerkosten, om er voor te zorgen dat werkgevers, beleggers, investeerders en bestuurders hun verdienmodel optimaal kunnen benutten. Dit doen wij enerzijds door oplossingen (preventief als curatief) en modellen in te zetten voor het personeel en organisatie, anderzijds door het risicomanagement efficiënter te maken met ons data gedreven informatiesysteem:
Sociaal Vitaal Ondernemen (SoViOn).

SoViOn is een digitaal dashboard, dat op 9 belangrijke parameters de veranderingen in het verdienmodel meet. Samen met de in eigen databank beschikbare data - in combinatie met die van externe partijen* - worden deze gegevens door middel van crossovers verrijkt tot betrouwbare managementinformatie die leidt tot betere besluitvorming. Zo kunnen kansen en risico’s in balans worden gebracht. En geeft daarmee inzicht in financieel rendement dat kan worden bereikt.
Gun uw verdienmodel een nieuwe horizon!
Wij komen graag langs om onze kennis te delen en een demonstratie van SoViOn te geven.

Interesse?
Neem dan contact op met
rob@nova-ratio.nu
Architect Sociaal Vitaal Ondernemen
of mobiel: 06-81505729

* o.a. CBS, TNO, SER en Panteia

no-repeatbg-color
TOOL


Wat kost u disbalans op de werkplek?
Verzuim door ziek zijn op de werkplek is bekend. Hinderlijk en duur, maar weten we hoe we hiermee om te gaan? Een gemiddeld bedrijf is alleen al 15% van zijn totale loonsom kwijt aan ziekteverzuim.
De kosten die u aan een zieke werknemer kwijt bent, beperken zich niet alleen tot loondoorbetaling. U bent tevens onkosten kwijt aan vervangend personeel, verzuimbegeleiding, re-integratie en Arbo-dienstverlening. Volgens TNO kost een zieke werknemer daardoor ongeveer twee keer zijn salaris.
Productieverlies niet fitte werknemers is nog vele malen groter dan door zieke werknemers.
Minder zichtbaar maar van veel grotere impact dan absenteïsme zijn de cumulatieve kosten door presenteïsme. Hierbij is een werknemer wel "present", maar eigenlijk niet fit en is daardoor lange tijd minder productief en levert minder kwaliteit. Waarom gaan mensen werken wanneer ze niet fit zijn? In Nederland zijn maar liefst 63,2 procent -bijna twee op drie- van de werknemers in de afgelopen twaalf maanden tenminste één keer gaan werken, hoewel ze zich ziek voelden. Vaak deden ze dit omdat ze zich verplicht achtten: als de werkdruk hoog is, kan je moeilijk wegblijven, of angst hebben voor hun baan te verliezen.
Het NIBUD raamt dat het productiviteitsverlies bij werknemers met financiele stress thuis 20% is. Daarnaast becijfert het CBS dat de arbeid in Nederland gemiddeld 33 euro per uur kost en dat werkgevers het heel normaal vinden dat zij € 5,60 aan sociale premies afdragen, 3 euro gebruiken voor loon voor niet-gewerkte tijd en 30 eurocent per uur reserveren voor de ontslagvergoeding. Het meest opvallende is dat het loon ruim 76 procent van de arbeidskosten is.
Wat zijn de (mogelijke) bronnen?
De toenemende vergrijzing
Verhogen pensioenleeftijd
De nieuwe ziektewet
Het nieuwe ontslagrecht
Het privédomein
Werk- en privévermogen


Optimaal inzetbaar houden van medewerkers is geen kwestie van risico's negeren, maar juist zo goed mogelijk benoemen en beordelen.
Het arbeidsvermogen
We spiegelen de uitkomsten aan algemene data en bepalen zo uw positie naar aangewezen en significante speerpunten van beleid.
De vitaliteit van uw organisatie
U leest in de uitkomsten straks over de flexibiliteit, de pijnpunten en destilleert direct hoogtepunten voor nieuw beleid of pragmatische aanpak.
Het financiële rendement
De kansen en winst worden met elkaar in evenwicht gebracht.


Alt image
Stacks Image 38950
U beschikt over:
Gefundeerd en strategisch instrument naar voorzorg (preventief) en aanpak in de praktijk (curatief)
Kosten-baten analyse. dit geeft direct inzicht in de meest effectieve oplossing voor uw organisatie.
Betrouwbare management effect rapportage (MER) voor uw stakeholders
Aan de slag
De gekozen oplossingen moete zorgvuldig worden geïmplementeerd. Met onder andere de
informatie uit de M.E.R. wordt de optimale veranderkundige aanpak gekozen. Nova-Ratio is
uw intermediair om -waar nodig- derden paraat te maken om de zorgvuldig gekozen
oplossingen in te voeren
Zo helpen we u bij:
Werk- en Privé(vermogen) in balans
Verzuimbeheer en absentieverlaging
Versterking Sociaal Medisch Team (SMT)
Het (ver)delen van de verantwoordelijkheid tussen werknemers en werkgever
Wat levert SoViOn u op?
Een euro investeren in sociaal vitaal ondernemen levert u drie euro op. Steeds meer projecten en onderzoeken laten zien dat investeren in het werkvermogen (menselijk kapitaal) zich loont. Veel meer dan wanneer, zoals vaak gebeurt, het ziekteverzuim als uitgangspunt wordt genomen. Uit de Harvard Business Review, ’What’s the hard return on employee wellness programs?, bleek dat op één na, van de bedrijven, een positief ROI opleverden. De gemiddelde Return on Investment (ROI) was hierbij 1 : 6. Voor elke euro die geïnvesteerd wordt in een betere gezondheid krijgt men dus 6 euro directe winst terug! Een rendement van 1 : 3 is goed mogelijk, aldus de VGZ.

Met SoViOn 2035+® krijgt u er belangrijk meet en regelpaneel bij dat sturingsmogelijkheden toevoegt aan uw huidig managementdashboard. U beschikt over een instrument dat naast het borgen van de operationele excellentie, ook flink wat kosten kan besparen, en zelfs – door aan de juiste knoppen te draaien- geld kan opleveren in termen van
 • winst,
 • investeringsratio,
 • productiviteit
 • solvabiliteit en
 • klanttevredenheid
 • Stacks Image 40397
 • Stacks Image 40399
 • Stacks Image 40401
 • Stacks Image 40405
 • Stacks Image 40407
 • Stacks Image 40409
 • Stacks Image 40411
 • Stacks Image 40413
 • Stacks Image 40415
no-repeatbg-color
SUBSIDIE


Subsidie
Ondernemen is geen kwestie van risico’s negeren, maar juist zo goed mogelijk benoemen en beoordelen.
Quickscan besparen op personeelskosten
Heeft u minimaal twee medewerkers in dienst en beantwoordt u één of meer onderstaande vragen met Ja,
? Denk hierbij aan loonbeslag en/of doorbetaling ziektekostenpremie.
Autoreply
From
Subject
HTML Body
… dan kan Nova-Ratio bv in 90% van de gevallen voor uw organisatie geld besparen.
Neem dan nu contact met ons op rob@nova-ratio.nu


 • Stacks Image 40504
 • Stacks Image 40506
 • Stacks Image 40508
 • Stacks Image 40511


ESF-Subsidie
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt een subsidie beschikbaar gericht op projecten voor het verbeteren van het werkvermogen van medewerkers. BedrijfsZorg-vraagstukken die begeleid worden met extern advies komen in aanmerking voor een subsidie die maar liefst €6.000 tot €10.000 bedraagt.
Wanneer komt uw bedrijf in aanmerking?
 • Er zijn minimaal twee medewerkers in dienst.
 • Het project draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van personeel.
 • Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats binnen 12 maanden na beschikking van de subsidie.
 • De aanvraag en eindverantwoording kunnen wij geheel voor u verzorgen. Dat ontzorgt.
Waarvoor ESF ondersteuning?
Kleinschalige projecten gericht op gemotiveerd en vitaal houden van medewerkers:
Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan; hoe staat het bedrijf ervoor met implementatieplan; óf
Het begeleiden van de implementatie van een advies.
Budget?
Vanaf een totaalbedrag aan advieskosten van €12.000 gedurende een periode van 12 maanden vergoed de ESF-subsidieregeling 50% van deze advieskosten tot een maximale vergoeding van €10.000. Voor nog geen €500 netto per maand krijgt u extra ondersteuning om te werken aan groei van binnenuit.
Hoe werkt deze ESF-subsidie?
Nova-Ratio meet het werkvermogen (veerkracht) op twee niveaus. Enerzijds betrekken we antwoorden uit uw administratie; anderzijds brengen de diepte-vragen in X aantal individuele medewerker interviews een verrijking in de kwaliteit van arbeid. De antwoorden en reacties verwerken wij vertrouwelijk en anoniem in een heldere rapportage. U beschikt daarmee over gefundeerde en strategische instrumenten naar voorzorg en aanpak in praktijk. We intermediëren waar nodig om derden paraat te maken voor professionele implementatie.
U bent klaar voor de toekomst en werkt tegelijkertijd aan:
 • Kostenreductie en schadebeperking
 • Kwaliteitsverbetering
 • Sociale innovatie

U bent tevens voorbereid op:
 • Ontgroening/vergrijzing van de arbeidsmarkt
 • Langer doorwerken bij afnemende productiviteit
 • Financiële vitaliteit personeel
 • Toenemende sociaal maatschappelijke veranderingen
 • Nieuwe ziektewet en het ontslagrecht
no-repeatbg-color
CONTACT
NOVA-RATIO
Smedestraat 2 • 6411 CR Heerlen
06-81505729
rob@nova-ratio.nu
Stacks Image 40158
Stacks Image 40243
no-repeatbg-color